Sultan 2.Abdülhamid Han’ın Hanımları, Abdülhamid’in kaç eşi var? Sultan Abdülhamit kaç evlilik yapmıştır, hanımlarının isimleri ne?

Fullafk.com – Trt 1 Dizisi Payitaht Abdülhamid’in baş karakteri Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hanımları ve çocukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 33.yıl Osmanlı tahtında kalan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kaç tane hanımı var, isimleri ne? Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kaç erkek, kaç kız çocuğu var? Sultan 2.Abdülhamid Han’ın Eşleri, Abdülhamid’in kaç hanımı var? Sultan Abdülhamit kaç kere evlenmiştir, evlilik yapmıştır, hanımlarının adları ne? tüm bu merak ettiğiniz soruların cevaplarını yazımızdan okuyabilirsiniz….

Sultan 2.Abdülhamid Hân’ın Hanımları

1-Nâzikeda Hanımefendi

2.Abdülhamid İlk evliliğini Nâzikeda hanımefendi ile yapan Sultan Abdülha­mid kendisinden 8 yaş küçük bu hanımla evlendiğinde 2. veliahd idi. 1850 doğumlu Nâzikeda hanım, esmer, siyah saçlı siyah gözlü uzunca boylu bir hanım olup, ulviye sultanhanı-mı dünyaya getirdi. Bu târihin 1868 senesi olduğu görülüyor. 1895 senesinde Yıldız sarayında vefatı bulan Nâzike da hanı­mefendi Yenicami’de 5. Murad Türbesine defnolunmuştur. Fevkalade güzel pi-yano çaldığı kaydını koymadan edemi­yoruz.

2-Sâfi-Nâz Nur Efzûn Hanımefendi

2.Abdülhamid ikinci evliliğini Sâfi-Nâz Nur efzûn ismi taşıyan zevce­si 1851’de dünya’ya gelmiş ve izdivacından çocuk olmamış­tır. Uzun boylu narin yapılı sarışın olan bu hanım, 1915’de ölmüş ve bu hanımını kendi isteği üzerine Abdülhamid hân boşamış ve ömür boyu elli altın maaş tahsis etmiştir. Bu ha­nım daha sonra Safvet Bey adlı Sultan Hamid’in esvabçıbaşısı olan zat ile izdivaç yapmıştır. Padişah hanımlarının bo­şandıktan sonra bazılarının evlendiğini buna engel olunma­dığını hatırlatmak için bilhassa bu maddeyi kaleme aldık.

3-Bedri Felek Hanımefendi

Abdülhamid Han üçüncü evliliğini ise Bedr-i Felek hanımefendi ile yapmış olup, 1851’de doğmuş 6 Şubat 1930’da vefat etmiştir. Sultan Hamid bu izdivacını 15 Kasım1868’de Dolmabahçe sarayında evlen­miş bu sırada 2. veliaht idi. Bu izdivaçtan ilk oğlu Dünya’ya gelen padişahın, Selim Efendi ve Zekiye Sultanın bu hanı­mından doğduğunu kaydetmiş olalım. Bu hanımefendi, ha­nedan üyelerinin yurt dışına gönderildiği dönemde yaşlı olması hasebiyle tercih kendisine bırakılmış o da gitmemeyi tercih etmiştir.

4-Bidâr Kadın Efendi

Sultan Abdülhamid Han’ın dördüncü evliliğini Bidâr Kadın efendi olup, 1858’de doğmuş ve eşinden 41gün önce 1 Ocak 1918’de vefat etmiştir. Yahya Efendi dergâhında şehzade Kemaleddin Efendi Türbesine defnolunmuştur. Vefatı Erenköy’de vuku bulmuştur. Uzun boylu, yeşil gözlü güzel bir hanım olup, Abdülkadir Efendi ile Nâime sultan hanımı dünyaya getirmiş­tir.

5-Dilpesend Kadın Efendi

Sultan Abdülhamid Han’ın beşinci evliliğini Tiflis doğumlu Dilpesend Kadın Efendi ile yapmıştır. Bu hanımefendi 36 yaşında  1901’de vefat etmiş ve Naile Sultan Hanımın annesidir. Üzün boylu ve kumral olduğu bindirilmektedir.

6-Mezîde Mestan Hanım

Sultan Abdülhamid Han’ın altıncı evliliğini Mezîde Mestan Hanım ile yapmış olup, 1869 doğumlu­dur. Burhaneddin Efendiyi Dünya’ya getiren bu hanımefendi uzun boylu kara gözlü, siyah saçlı bir hanımefendi imiş. Apandisitinin patlamasından meydana gelen peritonitten ve­fatı 21 Ocak1909’da vuku bulmuştur. Yahya Efendi dergâhına defnolunmuştur.

7- Emsal-i Nur Hanım Efendi

Sultan Abdülhamid Han’ın yedinci evliliğini ise, Emsal-i Nur ise 1866 doğumlu olup, uzun bir ömür sürüp, 84 yaşında 1950’de Nişantaşı’nda vefat etmiştir. Şâdiye Sultan’ın annesidir. Yahya Efendi dergâhında defno­lunmuştur.

8-Ayşe Dest-i Zer Müşfika “Kayıhân” Hanımefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın sekizinci evliliğini ise Ayşe Dest-i Zer Müşfika “Kayıhân” hanımefendi ile olmuş Hopa 1867 doğumlu 16 Temmuz 1961’de 94 yaşın için­deyken irtihal-i dâr-ı beka eylemiştir. Ayşe Sultan hanımın annesidir. Müşfika kadın, 2. Abdülhamid Hân’ı hiç bırakma­mış âdeta tek eşiymiş gibi oldu hâl vak’asından sonra. Padi­şahın diğer hanımları çocuklarıyla oturma şıkkını seçmişler idi. Diğer bir ismi Ayşe Pertevniyal olup diğer adını padişah taktığından târihe Müşfika olarak geçmiştir. Bu hanımefendi, Ruslarla yaptığımız 1877’deki savaşda şehid düşen Abaza bey’i Gazi Şehid Ağır Mahmud Bey’in Emine hanımdan doğ­ma kızıdır demektedir. T.Yılmaz Öztuna Bey, Hanedanlar adlı kitabının 309. sahifesinde. Vefatında Yahya Efendi dergâhına defnolunmuştur.

9- Sâz-Kâr Kadınefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın dokuzuncu evliliğini ise Sâz-Kâr Kadınefendi ile yapan 2. Abdülhamid Hân, bu hanımından Refia Sultanhanımın Dünya’ya gelme­siyle bir kız evlat sahibi daha olmuş oldu. 1873’de İstinye’de doğan Sâzkâr hanımefendi, padişahla evlendiğinde tarihler 1890 yılını göstermekteydi. 1945 yılında vefatında Beyrut’da olduğundan, Şam’da Osmanlı hanedanına ayrılmış bulunan Sultan Selim Câmiinin haziresinde defnolundu.

10- Peyveste Hanım

Sultan Abdülhamid Han’ın onuncu evliliğini ise Peyveste hanımefendiyle bu izdivacından doğan Abdurrahim Efendinin babası olmak nasib olmuştu. Peyveste kadın efendi, 1944’de 2. dünya harbi esnasında Paris’te vefat ettiğinde yaşı 71 olmuştu. Bobigni islâm mezarlığına defnolundu. Doğumu 1873 senesinde ol­muştu.

11- Fatma Pesend Hanımefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın on birinci evliliğini ise Fatma Pesend hanımefendi ile yapan Sultan 2. Abdülhamid’in Hadice sultan hanım adlı kızı bu ev­lilikten olmuştur. 1876 doğumlu bu hanımefendi, evlendiğin­de takvimler 1896’yı gösteriyordu. Vefatı 1925’de vuku buldu ve Karacaahmed Kabristanında kendi türbesine defnolundu.

12- Behice Maan hanımefen­di

Sultan Abdülhamid Han’ın on ikinci evliliğini ise Abaza kökenli Behice Maan hanımefen­diyle yapılmıştır. 1882’de doğan bu hanımefendi ikiz olarak Nureddin Bedreddin adlan verilen iki evlâdı dünyaya ge­tirmiştir. 1969’da vefatı vuku buldu. Makberi hakkında bir bil­gi elde edilemedi. Yaşayan torunlarının olduğu bizce malum­dur.

13- Saliha Naciye Hanı­mefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın on üçüncü evliliğini ise 1887 Bartın doğumlu, Saliha Naciye hanı­mefendi ile vukubulmuş bu hanım Abid Efendi ile Sâmiye Sultan hanımı dünyaya getirmiştir. Naciye Kadın Efendi de pa­dişahla birlikte Selânik’e giden kadın efendisidir. 1923’de Erenköy’de vefatı vukuu bulmuştur, 2. Mahmud türbesine yâ­ni zevcinin yattığı türbeye defin olunmuştur.

14- Dürdane Hanımefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın on dördüncü evliliğini ise Dürdane Hanımefendi ile yapan padişah 2. Abdülhamid Hsn, 1867 doğumlu bu hanımından ayrılmış ve esvabcıbaşısı İsmet Bey’in oğlu Târik Beyle evlendirdi. 1955’de 88 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Kabri hak­kında kayıt bulamadık.

15- Câlibos Hanımefen­di

Sultan Abdülhamid Han’ın on beşinci evliliğini ise İstanbul 1890 doğumlu Câlibos hanımefen­di ile yapılmış olandır. Bu hanımını boşayan padişah Sultan Hamid, Emin Paşa ile evlendirmiştir. 1955’de sağ olan bu hanım hakkında başka bilgi bulunmamaktadır.

16- Nazliyâr Hanımefendi

Sultan Abdülhamid Han’ın on altıncı ve son evliliğini ise Nazliyâr Hanımefendi isimli hakkında bilinen boşadığı ve evlendirildiğidir. Yeni izdivacında bir kızı olmuştur. 1876’da Sultan Hamid’in gözdesi olduğunu, Öztu­na Bey kaydediyor.